top of page

הערכה

עידוד למידה, בדיקת הבנה
ויעילות של תהליכי ההוראה והלמידה

הלמידה מרחוק דורשת מהלומדים כישורי למידה עצמאית ומשמעת עצמית. יש לעודד, ללוות ולהוביל את הלומדים, לבקר את יעילות תהליכי הלמידה לאורך שלבי הלמידה השונים ולבחון את השגת מטרות הלמידה.  צורת השאלות והמשוב שיינתנו ללומדים, משפיעים על רמת המוטיבציה שלהם ללמוד.

הערכת ידע והבנה

לשלב פעילויות להערכת הידע וההבנה של הלומדים כדי לוודא שהם מבינים את חומרי ההוראה או כדי להוסיף הסברים נוספים על פי צורך. לשלב  מבדקונים בסיום קריאת מאמר, צפייה בסרטון או השתתפות בשיעור מוקלט. בשיעור הבא, אפשר להתייחס לדברים שעלו או לצרף הבהרות או הסברים נוספים על פי צורך.

עידוד למידה

לשלב מטלות מעודדות למידה, כדי להתגבר על הקושי הכרוך בלמידה עצמאית. ניתן לשלב בין משימות עם ציון לבין משימות השתתפות ללא ציון אשר ירכיבו את ציון הקורס הסופי.  

פינת האיזון

לשלב מטלות ומבדקונים בכמות סבירה כדי למנוע עומס יתר, לקבוע את משקלם של המטלות בשקלול הכולל של הציון. לדוגמה: 10% מהציון הסופי יינתן על בסיס השתתפות ב 80% מהמבדקונים/  שאלונים.

לסיכום

הערכה המשלבת בין פעילויות להערכת הידע וההבנה לצד פעילויות המעודדות למידה

רעיונות והצעות

לנושאים נוספים

bottom of page