top of page

ארגון הקורס והלמידה

מהלך למידה מובנה וברור

 לארגון הלמידה השפעה רבה על המוטיבציה של הלומדים. הקורס/ יחידת ההוראה צריכים להיות בנויים
כך שכל לומד יוכל להבין בקלות את מרכיבי הקורס/ יחידת ההוראה ואת הנדרש בהם.

רעיון מארגן

יצירת רעיון מארגן אשר יהווה את החוט המקשר בין כל השיעורים בקורס / ביחידת ההוראה

אינטרקציה

שימוש במבנה הקורס כדי לייצר אינטראקציה עם המשתתפים, לשלב פעילויות סיכום / הטרמה בין היחידות וכך לוודא כי מבנה הקורס ודרישותיו מובָנות

רצף הגיוני

יצירת קשר בין השיעורים לבין תוכנית הלימודים ובין השיעורים לבין עצמם, כך שמבנה הקורס יציג באופן ברור את מטרת ההוראה

פינת האיזון

להימנע מעומס יתר ולשמור על איזון בין שיעורים סינכרוניים לא-סינכרוניים.

לסיכום

בחינה של הקורס / יחידת ההוראה מנקודת מבטם של הלומדים ושאלה עצמית: האם מטרת היחידה / השיעור ברורה והאם ברור הקשר שלהם לסילבוס/תוכנית הלימודים? האם ללומדים ברור מה עליהם לעשות? 

רעיונות והצעות

לנושאים נוספים

bottom of page