top of page

הערכת עמיתים

הערכת עמיתים, מאפשרת ללומדים למידה כפולה: הם נדרשים ללמוד באופן עצמאי ולהגיש תוצרי למידה, ובנוסף עליהם לקרוא ולהעריך את תוצרי הלמידה של עמיתיהם. כך, הלומדים נדרשים להפעיל כישורי חשיבה נוסף לכישורי הבנה כמו השוואה, הערכה, רפלקציה ועוד.

חשוב מאד לזכור: המפתח להערכת עמיתים יעילה הוא קביעת מחוון מדויק, המפרט את מרכיבי ההערכה ומשקלו של כל רכיב מהציון הסופי (משקל תוצר הלמידה ומשקל הערכת העמיתים). כך, הלומד יכול לבדוק ולהעריך ביחס למחוון הן את תוצרי הלמידה שלו עצמו והן את תוצרי הלמידה של עמיתיו.

 

אז איך?

במודל קיים רכיב מובנה להערכת עמיתים אולם ניתן להשתמש בכל דרך המאפשרת לפרסם ללומדים מטלה ומחוון סדור.


במודל

  • הוספת פעילות מסוג "הערכת עמיתים"

  • הגדרת שם המטלה, הנחיות מפורטות,הפנייה לחומרי הוראה נוספים במידה הצורך וצירוף מחוון מפורט כולל משקל לכל רכיב

  • הגדרת המשקל מהציון הסופי שיינתן למטלה שמגיש הלומד והמשקל שיינתן להערכת העמיתים

  • ואיך זה ייראה בסוף? הנה, כך:

צילום מתוך קורס לדוגמה במודל בהנחית יוני לית


 

Comments


פוסטים אחרונים

bottom of page