top of page

דגשים להערכה חלופית

הסמסטר תיכף מסתיים ועימו מגיע הצורך בסיכום הלמידה והערכתה. המצב הנוכחי, המונע קיום מבחנים "רגילים", מְזַּמֵן חשיבה על הערכה חלופית ובפרט על מבחן בית עם חומר פתוח או עבודה במקום מבחן.

אז לְמָּה כדאי לשים לב בחיבור הערכה חלופית? איך שומרים על אפקטיביות ההערכה? ואיך מובילים לשמירה על טוהר הבחינות? הנה כמה טיפים בענין:

 
  • נקודת המוצא היא שמבחן עם חומר פתוח / עבודה דורש מהלומדים השקעה לא פחותה ממבחן "רגיל". הם נדרשים לחקור, להעמיק וגם להביא את תפיסת עולמם האישית.

  • כאשר החומר גלוי, אין טעם בשאלות ידע ולכן כדאי לחבר שאלות המצריכות ארגון הידע הנלמד, הבחנה בין עיקר לטפל, חשיבה, ניתוח ויישום של ידע ומיומנויות שנלמדו לאורך הסמסטר. כך, ההערכה בודקת מה הלומדים הפנימו מהלמידה ולא רק מה הם זוכרים ממנה.

  • מבחן בית / עבודה צריכים לסכם תהליך למידה ולכן כדאי להציב שאלות הדורשות הסקת מסקנות הגיוניות ועצמאיות והבעת עמדה אישית. בנוסף, כדאי לשלב שאלה רפלקטיבית בה יידרשו הלומדים לסכם את תהליך הלמידה שעברו. שאלות מסוג זה, מחייבות כתיבה אישית ומסייעות בשמירה על טוהר הבחינות.

  • בהנחיות למבחן הבית / עבודה, כדאי לערוך תיאום ציפיות עם הלומדים באשר לנדרש מהם ולציין את המיומנויות אותן הם נדרשים ליישם, נוסף לידע והבנה.

  • בשל ריבוי חומרי הלימוד והמידע הזמינים ללומדים בביצוע הערכה חלופית, מומלץ לערוך את מבחן הבית/ עבודה בזמן מוגדר וקצוב. גם קציבת זמן יכולה לסייע בשמירה על טוהר הבחינות.

  • חשוב לחבר מחוון ברור להערכה שנבחרה. להגדיר מהן המיומנויות הנבחנות בכל שאלה, ומה משקלם בציון הכולל.

 

לסיכום

  • מינון והתאמה: להתאים את הנדרש בהערכה ליכולת הלומדים (לרוב, הם מורגלים להיבחן על יישום ידע והבנה).

  • חשוב לזכור כי למידה מעורבת, כזו המשלבת למידה מסורתית במליאת הכיתה עם משימות לימוד אישיות, מצריכה גם הערכה מעורבת: כזו הלוקחת בחשבון הן את תהליך הלמידה לאורך הסמסטר והן את אירוע ההערכה המסכם.

 

Comments


פוסטים אחרונים

bottom of page