top of page

פיתוח ועידוד כישורי למידה עצמאית

המושג "מכוונות, הכוונה עצמית בלמידה", מתייחס למאפיינים המטה-קוגניטיביים, המוטיבציוניים וההתנהגותיים של הלומדים אשר מכוונים את מחשבותיהם, רגשותיהם ופעילויותיהם כדי לממש את

מטרותיהם בלמידה. (Zimmerman, 1986, 2001). ניתן לפתח כישורים אלה בקרב הלומדים, על ידי הוראה פעילה המעודדת השתתפות של הלומדים בשיעור, מעודדת אותם לקחת חלק בתהליך הלמידה ובהתאמה גם לקחת אחריות על תהליכי הלמידה שלהם.


 

כיצד נוכל לפתח כישורי למידה עצמאית בקרב הלומדים?

  • ארגון הלמידה : ליצור קשר בין כל נושאי הלימוד ולקשר אותם ליחידות ההוראה ונושאי הסילבוס

  • יצירת עוגנים המסייעים ללומדים לסכם את השיעור: יצירת "שלד" עם רשימת נושאי הלימוד בשיעור ובו הלומדים יסכמו ויכתבו את תובנות הלמידה שלהם. (הן לשיעור סינכרוני והן לשיעור א-סינכרוני).

  • ייצוג של ידע בדרכים מגוונות: שילוב משימות לימוד המעודדות ארגון הלמידה במהלך השיעור באמצעות ייצוגים גרפיים כגון צירי זמן, תרשימים מארגני מידע, מפות חשיבה ועוד.

  • ניהול הלמידה וניהול זמן: יצירת עוגנים לניהול מטלות הלמידה והגדרת לוחות זמנים לכל מטלה, עידוד הלומדים להציב לעצמם יעדים, לתכנן את ביצועם ולמדוד את השגתם.

  • כחלק מתהליכים רלפקטיביים, לעודד הערכה עצמית של תהליכי למידה ולא רק תוצר למידה

  • משימות לימוד המעודדות שימוש מושכל במידע ממקורות מידע שונים.

 

דוגמאות לעזרים לארגון הלמידה ויצירת סיכום שיעור: 

כדאי להוביל את הלומדים להבנה שהנסיבות הקיימות דורשות אחריות לימודית גבוהה יותר, לספק להם עוגנים תומכים (לוחות זמנים ועזרים) ולשדר אמונה ביכולתם לארגן את הלמידה שלהם

 

Comments


פוסטים אחרונים

bottom of page