top of page

דגשים להערכה לקראת סוף הסמסטרלקראת סוף הסמסטר עולה הצורך לסכם את תהליך ההוראה והלמידה באמצעות הערכה: תהליך שיטתי ומתמשך שנועד לאמוד את מידת השליטה של הלומד בחומר הלימוד וכן לברר מה הוא מבין, יודע ומסוגל לעשות בהקשר אליו.

באילו סוגי הערכה ניתן להשתמש?

  • הערכה לשם למידה : הערכה מעצבת - מיועדת לקידום הלמידה והיא מתבצעת במהלך הקורס.

  • הערכה של הלמידה : הערכה מסכמת - מטרתה הערכת שליטה בחומר הלימוד ודיווח ציונים בסיום הקורס.

 

מה נרצה לבדוק בהערכה?

מה הלומדים ״יודעים״ או מה הם "עושים עם הידע" או מה הם ״יודעים לעשות״?

  • יודעים: זוכרים מידע/ נתונים/ ״חומר״.

  • יודעים לעשות : מבינים, מבצעים מיומנויות שונות, מיישמים, חוקרים, יוצרים.

  • עושים עם הידע : משתמשים בו להבניית ידע או תהליכי למידה חדשים.

 

נושאים למחשבה לפני בחירת שיטת ההערכה 

ועוד נקודות למחשבה

  • בניית הערכה המאפשרת בחירה (בין שאלות, בין שיטות שונות להבעת הידע/מיומנות) מביאה לידי ביטוי את מוקדי הכוח של הלומדים ומעלה את המוטיבציה שלהם ללמידה והצלחה.

  • שילוב רפלקציה ומשוב אישי של הלומד על הלמידה שלו ולא רק על המרצה/ הקורס, מעודד את הלומדים לקחת אחריות על הלמידה שלהם ומסייע להם בפיתוח מיומנויות למידה.


 


Commentaires


פוסטים אחרונים

bottom of page