top of page

שבעים פרקי משנה

אריאל לוין

צמצום פערים בידע תושב"ע ע"י לימוד משניות

פרופ. עוזי פוקס

החוג לתושב"ע

 
האתגר

בחוג לתושבע"פ יש פער גדול בין הגברים לנשים מכיוון שגברים לומדים גמרא מכיתה ה' ונשים לומדות, בדרך כלל, שנתיים או שלוש כבוגרות. כדי לצמצם את פערי הידע יש בתכנית הנשים קורס בשם 'פרקי משנה' שעניינו לימוד עשרות רבות של פרקי משנה. בשנה שעברה הסתבר לי שיש פערי ידע גדולים מאוד בין הלומדות לבין עצמן: הכיתה הייתה הטרוגנית מאוד וכללה בנות שהגיעו ללא רקע בלימוד מעמיק של גמרא ובנות בעלות ידע לאחר מספר שנות לימוד מעמיק במדרשות ועם בקיאות לא מבוטלת במשנה. נוסף לכך, הקורונה העמידה אתגר קשה מאוד ללומדות שהתמודדו עם הלמידה מרחוק .


המטרה

המטרה היתה למצוא את הדרך ליצור קבוצות לימוד בשלוש רמות: רמה בסיסית, רמה בסיסית +, וקבוצה מתקדמת. בקבוצות הראשונות נקבע החומר על ידי המרצה. בקבוצה השלישית רצון הסטודנטיות קבע את בחירת הפרקים (אתגר ללימוד מסכתות מסדרי קדשים וטהרות).

תוצאות שאלון המיון

הפתרון

מתוך בחינה עצמית של המצב ובשיחות עם ליאורה, שליוותה אותי מטעם מערך הוראה ולמידה, הגעתי למסקנה שעלי ליצור שאלון התאמה שבו הסטודנטיות תוכלנה לבחור את קבוצת הלימוד המתאימה להן .

בנוסף החלטתי שבכל סיום מסכת תינתן לסטודנטיות בחירה האם להיבחן או להגיש סיכומים על החומר שלמדו.

הפתרון לבעיית פערי הידע

תגובת הסטודנטיות

הסטודנטיות היו נלהבות מאוד. לא היה לי ברור האם התלהבותן נבעה ממצב הלימוד בתקופת הקורונה או שבאמת יש פה גישה מכילה ומאפשרת יותר המשקפת בפני הבנות את מצבן בלימוד וכיצד ניתן להתקדם. הסטודנטיות ראו את המאמץ שנעשה כדי לקרב אותן ללימוד בצורה טובה ונראה לי שהעריכו אותו.


לא ברור כי כך יהיה גם בעתיד. ימים יגידו.


 

סיכום

  • מהו אפיון החומר? רמות שונות.

  • מהו אפיון הלומדות? כיתה הטרוגנית בידע ובמיומנויות לימוד גמרא.

  • מה עשה המורה? נתן מענה לשונות הלומדות, איפשר להן בחירה במסלול הלמידה ובמטלת ההערכה, ורתם אותן ללמידה.

 Commentaires


פוסטים אחרונים

bottom of page