top of page

דגם הוראה לשיעור סינכרוני


האתגר הכרוך בהוראה מרחוק, מזמן את האפשרות לבחון את שיטות ההוראה בהן משתמשים בשיעור, וליצור או להתאים שיטות הוראה לצרכים של המרצה והלומדים. ד"ר חנן בירנבוים מהחוג להיסטוריה, חיפש את הדרך להימנע מ"הרצאות זום" ארוכות, וכך הוא יצר שיטת הוראה שנתנה מענה לצרכים שלו בשיעור סינכרוני:

 

מבנה השיעור

  • פתיחת השיעור במפגש מליאה: הצגת שאלה מנחה לקראת ההקנייה

  • הקנייה: צפייה בסרטוני הקנייה במליאה: את הסרטונים חנן מקליט מבעוד מועד והם זמינים לסטודנטים לצפייה לפני השיעור או במהלכו, לפי העדפתם. או קריאה מודרכת של מאמר קצר/ קטע טקסטואלי בלימוד מונחה במליאה.

  • מפגש מליאה לדיון ושאלות לאור ההקנייה

  • סיכום הלמידה: בתום השיעור, הסטודנטים נדרשים להשיב על השאלה שנשאלו בתחילת השיעור על ידי שליחת התשובות שלהם אל חנן. הדבר משמש לסיכום הלמידה וגם מאפשר בדיקת נוכחות בשיעור.

  • ניתן לחלק את השיעור למספר קטעי הקנייה המסוכמים בפעילות לימודית קצרה המסכמת את הלימוד.

  • סיכום השיעור: המרצה מגדיר פרק זמן בדקות האחרונות של השיעור אשר משמש לשו"ת, הבהרה וחידוד של הלימוד.

 

היתרונות בשיטה

  • גמישות בלמידה: הסטודנטים ציינו לטובה את הגמישות שנוצרה בלמידה שלהם: הם יכלו לחזור ולצפות בסרטוני ההקנייה על פי צורכם.

  • קשר אישי: נוצר קשר דיאלוגי אישי בין המרצה לבין הלומדים המבוסס על שאלת פתיחת השיעור וסיכומו.

  • פיתוח מיומנות לומד עצמאי: שאלת הפתיחה מכוונת את הלמידה ומסייעת בהבנת קטעי ההקנייה

 

לסיכום

שיטת ההוראה שהוצגה לעיל, נוצרה על ידי המרצה בשל האתגר שהוא זיהה בניהול שיעור ארוך ב"בזום". הפתרון שיצר, אפשר לו גמישות בהוראה, והוא מתאים את השיטה שפיתח, לקורסים השונים ולמאפייני הלומדים בכל אחד מן השיעורים.

 

Comments


פוסטים אחרונים

bottom of page