top of page

תובנות ראשוניות על הוראה ולמידה ב"סמסטר הקורונה"

מגיפת הקורונה שגזרה ריחוק חברתי, הובילה בן לילה להוראה ולמידה מקוונים. לקראת סיום הסמסטר, אנו מביאים את עיקרי המגמות שעלו כמאפיינות את ההוראה והלמידה בעת האחרונה, כפי שאספנו ברשת:

 
  • קשר אישי: למפגשים פנים-אל-פנים ולקשר האישי יש ערך ייחודי בתהליכי ההוראה והלמידה. גם במצב של ריחוק חברתי, ההתכנסות והקשר האישי שעברו למרחב המקוון, נותרו בסיס הכרחי לתהליכי חינוך, הוראה ולמידה. 
  • כישורי לומד עצמאי כשהלמידה מרחוק זימנה משימות למידה עצמאית ללא תיווך מיידי של מורה, הלומדים נידרשו להביא לידי ביטוי כישורים של לומד עצמאי בעוצמה רבה יותר מאשר בלימודים הפרונטאליים (התנהלות עצמאית במשימות הלימוד, שימוש במקורות מידע, שיפוט והערכה של מידע, ביצוע רפלקציה אישית וקבלת משוב, ארגון הלמידה, הצבת יעדים, שימוש מושכל באמצעים דיגיטאלים ועוד).

 
  • אין "העתק / הדבק" הוראה ולמידה המותאמים למפגש בכיתה אינם מתאימים בהכרח ללמידה מקוונת. העתקת ההוראה והלמידה למרחב המקוון דורשת התאמה שלהם למרחב זה ויש ללוות את המורים והמרצים על מנת לערוך התאמה של ההוראה, הן טכנית והן פדגוגית.

 
  • למידה מעורבת (Blended Learning): למידה השוזרת את ההוראה והלמידה פנים-אל-פנים בכיתה (באופן סינכרוני או א-סינכרוני) עם למידה מרחוק נראית כמתאימה ביותר לעת הזו. המינון בין השניים מתחשב במספר מרכיבים כגון שיטת הלימוד (מקוון/בכיתה), זמן השיעור (סינכרוני/א-סינכרוני), לימוד במליאה או לימוד אישי ועוד.

 
  • מבט לעולם: ביחס לשנה הבאה ובצילו של "גל שני" למגפה בחורף הבא, אוניברסיטאות מובילות בארה"ב, בריטניה וקנדה הודיעו כי שנת הלימודים האקדמית בסתיו הבא תיפתח כך שכלל השיעורים יהיו זמינים באופן מקוון. מפגשים פנים-אל-פנים יתאפשרו לצורך הנחייה אישית, קבוצות קטנות של למידה או תרגול, מפגשים טיפוליים, תרגולי מעבדה וכד' בכפוף להנחיות הריחוק החברתי.

 

לסיכום הלמידה המעורבת צמחה באופן ספונטאני כמתאימה לתקופה זו, הגם שהמודל עצמו קיים בגירסאות שונות כבר מספר שנים. למידה זו מאפשרת למידה רציפה גם בשגרה וגם במצבי חירום בהם לא ניתן להגיע אל מוסדות הלימוד. בגישתה הפדגוגית, הלמידה המעורבת נותנת מענה איכותי ומותאם אישית למגוון צרכי הלומדים, היא מפתחת מיומנויות וכישורי למידה מתקדמים וניתן להשתמש בה בכלים טכנו-פדגוגיים זמינים ופשוטים.

 
 

Comments


פוסטים אחרונים

bottom of page