top of page

דגשים להערכה ומדידהסיום תהליך ההוראה והלמידה נעשה בהערכה: תהליך שיטתי ומתמשך שנועד לאמוד את מידת השליטה של הלומד בחומר הלימוד וכן לברר מה הוא מבין, יודע ומסוגל לעשות בהקשר אליו.

ניתן לחלק לשני סוגי הערכה:

  • הערכה לשם למידה (הל"ל) - מיועדת לקידום הלמידה והיא מתבצעת במהלך הקורס (הערכה מעצבת).

  • הערכה של הלמידה (הש"ל) - מטרתה הערכת שליטה בחומר הלימוד ודיווח ציונים בסיום הקורס (הערכה מסכמת).

 

מה נרצה לבדוק בהערכה?

מה הלומדים ״יודעים״ או מה הם "עושים עם הידע" או מה הם ״יודעים לעשות״?

  • יודעים: זוכרים מידע/ נתונים/ ״חומר״

  • יודעים לעשות : מבינים, מבצעים מיומנויות שונות, מיישמים, חוקרים, יוצרים

  • עושים עם הידע : משתמשים בו להבניית ידע חדש או תהליך

 

נושאים למחשבה לפני בחירת שיטת ההערכה


 

ועוד נקודות למחשבה

  • בניית הערכה המאפשרת בחירה (בין שאלות, בין שיטות שונות להבעת הידע/מיומנות) מאפשרת למוקדי הכוח של הלומדים לבוא לידי ביטוי ומעלה את המוטיבציה שלהם ללמידה והצלחה.

  • שילוב רפלקציה ומשוב אישי של הלומד על הלמידה שלו ולא רק על המרצה/ הקורס, מעודד את הלומדים לקחת אחריות על הלמידה שלהם ומסייע להם בפיתוח מיומנויות למידה.

 

להרחבה, עיון ודגשים נוספים להערכה

 

Comments


פוסטים אחרונים

bottom of page