top of page

לומדים בשיתוף: רעיונות לשיעור מיטבי

במסגרת הקורס "תורת ההוראה" בחוג לחינוך מיוחד בהובלת הד"ר שירה רוזנברג התבקשו הלומדים לכתוב רעיון לדרך הוראה על פי הקריטריונים שנלמדו על חלקי השיעור השונים: פתיחת השיעור, הקניה, תרגול וסיכום. כל משתתף התבקש לכתוב את דרך ההוראה שהוא מציע על פי העמודה המתאימה:

לאחר מכן, התקיים שיעור לסיכום הלימוד באמצעות משחק: בפני הלומדים הובאו דוגמאות לחלקי השיעור מתוך ההצעות שהובאו על ידם, והלומדים התבקשו להצביע על דוגמה שאינה מתאימה להגדרה של הנדרש באותו חלק של השיעור. כך, נערכה בקרה על הלימוד האישי וניתן היה לתקן טעויות, להרחיב ולהסביר על פי הצורך:

 

מה היה לנו?

  • למידה שיתופית: יצירת מאגר של ידע הנוצר על ידי הקבוצה כולה

  • משחוק: למידה על ידי משחק המיישם את מטרות השיעור

  • למידה אקטיבית: לומדים באופן פעיל

 

ד"ר שירה רוזנברג מסכמת: "הלוח השיתופי, איפשר לי להציע למידה אישית ובה הלומדים נדרשו לחשוב, ליישם את העקרונות שנלמדו ולהציג את תוצרי העבודה שלהם. בנוסף, הלוח השיתופי הציג מאגר של רעיונות שיצרו הלומדים עצמם, ושיעמוד לרשותם גם בהמשך"

 

Comments


פוסטים אחרונים

bottom of page