top of page

השיעור הא-סינכרוני

שיעור ללמידה עצמית שאינה מוגבלת
לפרק זמן מסויים

שיעור מבוסס למידה עצמית, שלכאורה נוח הן למורה והן ללומדים:  המורה יכול "לשלוח את החומרים" והלומד ילמד בזמן הנוח לו. אולם, הקושי הכרוך בלמידה עצמאית מחייב חשיבה: מהי כמות חומר הלימוד המתאימה? אילו חומרי לימוד מתאימים? איך לוודא שהם מבינים? 

תכנון ותזמון

לבחור חומרים המתאימים ללמידה עצמאית ולשלב הסברים או שאלות מנחות.
למדוד כמה זמן יידרש ללימוד העצמי של החומר: זמן שיידרש לקריאת מאמר / צפייה בסרטון / עיון במצגת ולהתאים את משך השיעור בהתאם.

הסברים

לשדרג מצגות קיימות באמצעות הוספת הסבר קולי לשקופיות ואף הפיכתן לסרטון.

גיוון ועניין

לשלב בשיעור לפחות שתי שיטות הוראה. לדוגמה: קריאת מאמר וצפייה בסרטון, איתור חומר קריאה בספרייה וקריאה/ עיון במצגת.

בדיקת הבנה

בסוף השיעור, לערוך מבדק קצר המשלב שאלות מסוגים שונים. לדוגמה: שאלות הבנה, או לבקש מהמשתתפים להביע עמדה, או להציג שאלות רפלקטיביות.

לסיכום

שיעור המתאים להקניית ידע ע"י לימוד עצמי, שיכול לבוא לסירוגין עם שיעורים סינכרוניים לדיון ותרגול.
חשוב לשמור על מינון ולא להעמיס בחומרי הלמידה העצמית.  

רעיונות והצעות

לנושאים נוספים

bottom of page